Return to Polish-Dictionary.com

Polish ClausesIn every language there are different types of clauses which are connected and associated with particular words, expressions or phrases. It often happens that we do not know the exact grammar name of these clauses, but still we use them both in speech and writing, sometimes even not realizing that. Below there is the presentation of this aspect in Polish and English.


Zdania celu (clauses of purpose) - as the name suggests, these sentences have to do with some purpose, aim. They explain why we do something. We differentiate the following words and expressions here:


Polish Clauses

- aby/żeby (to - infinitive/in order to/so as to):


Odwiedziłam/Odwiedziłem ją, aby/żeby jej pogratulować. (I visited her to/in order to/so as to congratulate her.)


- tak, aby/tak, żeby (so that/in order that):


Piotr kupił nowy samochód tak, aby/tak, żeby móc pojechać do Francji. (Peter has bought a new car so that/in order that he can go to France.)


- w razie/na wypadek czegoś/gdyby (in case):


Weź kilka kanapek w razie gdybyś była/był głodna/głodny. (Take a few sandwiches in case you are hungry.)


- na (for + noun):


(On) wpadł na filiżankę kawy. (He popped in for a cup of coffee.)


- do robienia czegoś (for + -ing form):


Tego urządzenia używa się do ubijania jajek. (This device is used for beating eggs.)


- z zamiarem/mając na względzie (with a view to + -ing form):


(Ona) zadzwoniła do mnie z zamiarem powiedzenia mi o swoich problemach. (She called me with a view to telling me about her problems.)


- zapobiec czemuś/powstrzymać kogoś/coś przed zrobieniem czegoś/uniemożliwiać (prevent sb/sth (from) + -ing form):


Przytuliłam dziecko, żeby powstrzymać je przed płakaniem. (I hugged the baby to prevent it (from) crying.)


- uniknąć czegoś/zrobienia czegoś (avoid + -ing form):


Zrobiłam zadanie domowe, aby uniknąć złej oceny/dostania złej oceny. (I did my homework to avoid getting a bad mark.)


- z obawy, że/przed (for fear + might):


Nie zadzwoniłam do niego z obawy, że może się ze mnie śmiać. (I didn’t call him for fear he might laugh at me.)


Zdania kontrastu (clauses of contrast) - there are a lot of words and phrases to introduce these clauses and express contrast:


- ale (but):


Potrafię pływać, ale nie potrafię grać w tenisa. (I can swim but I can’t play tennis.)


- chociaż/nawet jeśli (although/even though/though):


Chociaż/Nawet jeśli (ona) wiedziała o moich problemach, nie powiedziała mi o tym. (Although/Even though/Though she knew about my problems, she didn’t tell me about that.)


- pomimo/mimo czegoś/tego/faktu, że (in spite of/despite the fact that):


Pomimo/Mimo odwagi, (on) nie podszedł do psa. (In spite of/Despite his bravery, he didn’t come to the dog.)


or Pomimo/Mimo tego/faktu, że (on) jest odważny, nie podszedł do psa. (In spite of/Despite the fact that he is brave, he didn’t come to the dog.)


- jednak/jednakże/mimo to (however/nevertheless/still):


(Ona) jest dobrze wykształcona. Jednak/Jednakże, nie może znaleźć pracy. (She is well-educated. However/Nevertheless/Still, she can’t find a job.)


- podczas gdy/gdy/natomiast/tymczasem (while/whereas):


Moja siostra lubi słodycze podczas gdy/gdy/natomiast/tymczasem ja wolę owoce. (My sister likes sweets while/whereas I prefer fruit.)


- z drugiej strony (on the other hand):


Chciałabym zarabiać więcej. Z drugiej strony, lubię ludzi, z którymi teraz pracuję. (I’d like to earn more. On the other hand, I like people I’m working with now.)


Zdania przyczyny (clauses of reason) - they answer the question “why" something happens or happened and are recognized by means of the following expressions:


- ponieważ (because/as/since):


Nie zauważyłam tego, ponieważ byłam bardzo zajęta. (I didn’t notice that because/as/since I was very busy).


It should be noticed here that in Polish we always put przecinek (a coma) in front of ponieważ (because).


Besides, the difference between English and Polish is that we do not begin a Polish sentence with the word ponieważ (because). In English we can do that by means of ‘as’ or ‘since’, for example, Since she didn’t have any money, she decided to look for another job. In Polish we would have to change the order of the sentences and as a result we would have the following sentence:


Zdecydowała się poszukać innej pracy, ponieważ nie miała pieniędzy.


- powodem czegoś/zrobienia czegoś (the reason for + noun/-ing form):


Powodem jej choroby był brak apetytu. (The reason for her disease was the lack of appetite.)


- z powodu (because of/on account of/due to/owing to):


Z powodu złej pogody lot został odwołany. (Because of/On account of/Due to/Owing to bad weather the flight was cancelled.)


- z powodu tego/faktu, że (because of/on account of/due to/owing to the fact that):


Lot został odwołany z powodu tego/faktu, że pogoda była zła. (The flight was cancelled because of/on account of/due to/owing to the fact that the weather was bad.)


Zdania skutku (clauses of result) - they show the result, the consequence of the particular action. The phrases connected with them are:


- w wyniku/na skutek czego/zatem (as a result/consequently/as a consequence):


Nie poszłam do lekarza. W wyniku/Na skutek czego/Zatem musiałam iść do szpitala. (I didn’t go to the doctor. As a result/Consequently/As a consequence, I had to go to hospital.)


- dlatego (therefore):


(On) popełnił wiele błędów. Dlatego oblał egzamin. (He made a lot of mistakes. Therefore, he failed the exam.)


- więc (so):


(Ja) zapomniałam pieniędzy, więc nie zrobiłam zakupów. (I forgot the money , so I didn’t do the shopping.)


- tak/taka/taki/takie + przymiotnik/przysłówek, że (so + adjective/adverb (that)):


Choinka była tak/taka piękna, że nie mogłam przestać na nią patrzeć. (The Christmas tree was so beautiful (that) I couldn’t stop looking at it.) or Było tak głośno, że nie mogłam spać. (It was so loudly (that) I couldn’t sleep.)


As we see, in English we can omit the word że (that) which is not possible as far as Polish is concerned.


- tak/taka/taki/takie + przymiotnik + rzeczownik, że (such a/an + adjective + singular countable noun or such + adjective + plural/uncountable noun):


Był tak/taki deszczowy i zimny dzień, że zostaliśmy w domu. (It was such a rainy and cold day (that) we stayed at home.) or (Ja) kupiłam tak/takie smaczne pomidory, że wszyscy byli zaskoczeni. (I bought such tasty tomatoes (that) everybody was surprised.)


There are also words used when we want to add, to give some more information or something new to what we have said or written. They are, for example,:


- i (and):


Spotkanie było interesujące i fantastyczne. (The meeting was interesting and fantastic.)


- też/także (also):


Spotkanie było interesujące. Było też/także fantastyczne. (The meeting was interesting. It was also fantastic.)


- oprócz tego, że (in addition to):


Oprócz tego, że spotkanie było interesujące, było też/także fantastyczne. (The meeting was interesting in addition to being fantastic.)


In Polish we have to use the word też/także (also) in the second part of the sentence.


- zarówno ... jak i ... (both ... and ...):


Spotkanie było zarówno interesujące jak i fantastyczne. (The meeting was both interesting and fantastic.)


- nie tylko ... ale też/także ... (not only ... but also ...):


Spotkanie było nie tylko interesujące ale i fantastyczne. (The meeting was not only interesting but also also fantastic.)


- ani ... ani ... (neither ... nor ...):


Spotkanie nie było ani interesujące ani fantastyczne. (The meeting was neither interesting nor fantastic.)


All of the above expressions are often neglected when it comes to teaching a foreign language. As I have written at the beginning, they do appear in our speech and they should not be omitted as they make our sentences richer and more specific.
LEARN POLISH WITH POLISH-DICTIONARY!
ARTICLES ABOUT POLAND AND POLISH MATTERS